• Gratis afhalen. Gratis verzending vanaf €1000,-
 • Binnen 8 werkdagen in je tuin
 • Installatie door ons eigen montageteam!
 • Showrooms in Deventer & Apeldoorn
 • Meer dan 5000 producten!
Tuinmani
 0,00 0

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

TuinMani Deventer
Revalstraat 7
7418 BJ, Deventer

en

TuinMani Apeldoorn
Kayersdijk 95
7332 AM, Apeldoorn

Inschrijfnummer K.v.K.: 08085675

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop – al dan niet tot stand gekomen via de websites www.tuinmani.nl en www.tuinmanivuurwerk.nl – en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van TuinMani V.O.F., gevestigd te Deventer, hierna te noemen “TuinMani”.

 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als ‘’de wederpartij’’.

 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

 4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van TuinMani, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

 5. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde websites van TuinMani.

 6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel diverse tuinproducten/-materialen zoals bestrating, grind, split, zand, schuttingen, hekwerk, tuinhout, tuinhuizen, beplanting e.d. als vuurwerkproducten.

 7. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 8. Onder “documenten” wordt verstaan: door TuinMani en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken tekeningen, ontwerpen, berekeningen, adviezen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

 9. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die TuinMani en/of wederpartij (moet) verstrekken.

 10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. TuinMani mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

 2. Een samengesteld aanbod verplicht TuinMani niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, mag TuinMani de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.

 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolg-/ nieuwe opdrachten.

 5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, structuren en andere omschrijvingen of (technische) specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van TuinMani zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van TuinMani en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan TuinMani geretourneerd.

 7. TuinMani mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van TuinMani heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat TuinMani schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 2. TuinMani is pas gebonden

  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra TuinMani – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is TuinMani pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk – al dan niet middels een automatisch bericht – aan de wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.

 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder)
  a. de zaak heeft ontvangen;
  b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en afzonderlijk worden geleverd;
  c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  d. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan TuinMani al dan niet met gebruikmaking van een door TuinMani ter beschikking gesteld modelformulier.

 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.

 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  a. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  b. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  c. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 5: Koop op afstand – uitsluiting bedenktijd en ontbindingsrecht bij vuurwerk

 1. Bij aankoop van vuurwerk via de website is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het daaraan gekoppelde ontbindingsrecht zoals opgenomen in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek (en zoals vermeld in artikel 4 hierboven) uitdrukkelijk uitgesloten. De consument kan zich niet hierop beroepen.

 2. De reden voor het uitsluiten van de bedenktijd en het ontbindingsrecht is gelegen in het beschermen/garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de vuurwerkproducten. TuinMani heeft geen zicht op de wijze waarop/omstandigheden waaronder de wederpartij het vuurwerk tijdens zijn bezit behandelt/opslaat. Bij het opnieuw verkopen van geretourneerde vuurwerkproducten kan TuinMani op geen enkele wijze garanderen dat de kwaliteit en/of veiligheid van deze zaken niet is aangetast, bijvoorbeeld door blootstelling aan vocht, warmtebronnen of overige van buiten komende invloeden die de kwaliteit en de veiligheid van het vuurwerk beïnvloeden.

 3. Wel mag de consument besteld vuurwerk kosteloos annuleren zolang hij dit nog niet heeft afgehaald. Voor een verzoek tot annulering kan de consument contact opnemen met TuinMani via het volgende mailadres of telefoonnummer: info@tuinmani.nl / 0570-590712.

 4. Indien de consument het geleverde vuurwerk wil retourneren omdat dit niet voldoet aan hetgeen partijen hiervoor zijn overeengekomen (bijvoorbeeld verkeerde pakket ontvangen), gelden de bepalingen van het klachtartikel (artikel 14).

Artikel 6: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij TuinMani de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan TuinMani of een door TuinMani gemachtigde derde retourneren.

 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt TuinMani alle van de consument – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – ontvangen bedragen terug. Dit gebeurt op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.

 3. TuinMani is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door TuinMani aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.

 4. Tenzij TuinMani de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat TuinMani de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

 5. TuinMani mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. TuinMani informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.

 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 7: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht TuinMani de overeengekomen werkzaamheden tegen een vaste vergoeding (aanneemsom).

 2. TuinMani mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan TuinMani en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

 3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent TuinMani de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van TuinMani bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag TuinMani een toeslag berekenen over het uurtarief.

 6. Tenzij partijen anders overeenkomen of anders wordt vermeld, zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven inclusief en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten en kosten voor het eventueel inschakelen van derden.


 7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor TuinMani (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, mag TuinMani de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag TuinMani er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 8: Inschakeling derden

TuinMani mag leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 9: Verplichtingen en informatie van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door TuinMani gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

  b. hij TuinMani vóór aanvang van te verrichten werkzaamheden in ieder geval informeert over de bodemsoort en bodemgesteldheid (o.a. over mogelijke vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond) van de werklocatie;

  c. hij TuinMani informeert over de aard en ondergrond van bestaande bestrating met het oog op te nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van beschadiging/verzakking van deze bestrating als gevolg van overpad door machines of werkzaamheden aan/in de omgeving van deze bestrating;

  d. TuinMani vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken);

  e. hij TuinMani direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen, is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster/TuinMani bekende gegevens;

  f. TuinMani op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie;

  g. de werklocatie in een zodanige staat is dat TuinMani ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten. Tenzij partijen anders overeenkomen, betekent dit bij te verrichten bestratingswerkzaamheden dat de werklocatie bij aanvang van deze werkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin en onkruid en het noodzakelijke grondwerk is verricht;

  h. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat TuinMani hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van haar werkzaamheden;

  i. TuinMani tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken, materieel en hulpmiddelen;

  j. TuinMani op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;

  k. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van tuin- en overig afval;

  l. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van TuinMani opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

  m. op de werklocatie kosteloos de door TuinMani en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart TuinMani voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

 3. TuinMani behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt TuinMani de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van deze informatie ook conform deze verordening.

 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die TuinMani tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

 5. De wederpartij staat TuinMani toe kosteloos naamaanduidingen en reclame op de werklocatie aan te brengen.

 6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag TuinMani de uitvoering van de werkzaamheden/levering opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en TuinMani niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van TuinMani niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 10: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien TuinMani haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

 2. Levering van bestelde levende planten vindt altijd plaats onder het voorbehoud dat deze op het overeengekomen tijdstip van levering in voldoende mate beschikbaar zijn.

 3. TuinMani mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.

 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van TuinMani verlaten of TuinMani aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door TuinMani te bepalen wijze. TuinMani is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen of anders wordt vermeld, geldt gemiddeld een termijn van circa 6 weken voor de levering.

 7. Bij levering aan de consument gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door TuinMani voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.

 8. Indien TuinMani bestelde zaken zelf bij de wederpartij installeert/monteert/verwerkt, gaat het risico voor deze zaken/de bij de werkzaamheden benodigde materialen op de wederpartij over op het moment waarop de zaken/materialen op de werklocatie aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

 9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag TuinMani de bestelde zaken/de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt TuinMani dan binnen een door TuinMani gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de bestelde zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.

 10. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. TuinMani mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken/materialen aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Deze ontbinding tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van TuinMani en/of het recht van TuinMani alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  a. TuinMani niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  b. TuinMani niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

  heeft TuinMani recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag TuinMani de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

 3. TuinMani spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag TuinMani de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

 4. TuinMani voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. TuinMani volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

 5. TuinMani wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  a. verstrekte documenten;
  b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  c. gegeven aanwijzingen;
  d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;

  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van TuinMani en zij hiermee bekend is of kan zijn.

 6. TuinMani wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 7. TuinMani informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt TuinMani eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft TuinMani in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

 8. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat TuinMani aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan TuinMani kenbaar. Indien nodig, past TuinMani het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. TuinMani kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.

 9. Indien TuinMani al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldtdit als meerwerk en mag TuinMani de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 12: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.

 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen TuinMani en de wederpartij overeengekomen. TuinMani is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra TuinMani – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.

 4. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt verrekening van meer- en/of minderwerk bij de eindafrekening plaats. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag TuinMani bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk het gevolg is van een verzoek van TuinMani.

Artikel 13: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het terrein waaraan deze werden verricht gebruiksklaar is, informeert TuinMani de wederpartij hierover.

 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze werkzaamheden en het resultaat daarvan heeft gecontroleerd en de opleverstaat/werkbon voor goedkeuring heeft getekend.

 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
  a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat/werkbon niet binnen 2 weken getekend aan TuinMani retourneert, maar hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  b. TuinMani geen opleverstaat/werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  c. het terrein – voor zover mogelijk – al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen.

 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door/namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op het resultaat van de werkzaamheden van TuinMani, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door TuinMani voltooide werk.

 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming van het terrein in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. TuinMani herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.

6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 14: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren, uitvoering e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan TuinMani. Indien deze klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan TuinMani. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Indien de klachten geleverde planten betreffen, meldt de wederpartij de klachten ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 3 maanden na levering – schriftelijk aan TuinMani. Alle gevolgen van het niet direct melden van een klacht zijn voor risico van de wederpartij.

 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door TuinMani gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan TuinMani. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn ook hierbij voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden na oplevering. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

 5. Bestelde zaken worden in de bij TuinMani/toeleverancier voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale aantallen/hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van TuinMani. Hierbij is geen beroep op garantie mogelijk.

 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 8. De wederpartij stelt TuinMani in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of TuinMani de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

 9. Retourzending vindt plaats op een door TuinMani te bepalen wijze en – indien aan de orde – in de originele verpakking of emballage.

 10. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. onvolkomenheden (zoals verschillen in kleur, nuance of structuur) in of eigenschappen van zaken die inherent zijn aan het (natuurlijke) materiaal waarvan de zaken vervaardigd zijn of worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van deze materialen;
  b. onvolkomenheden in of eigenschappen van planten die inherent zijn aan deze planten;
  c. het afsterven van maximaal 10% van geleverde levende planten binnen het eerste jaar na levering. Een dergelijke inboet van maximaal 10% geldt niet als tekortkoming van TuinMani;
  d. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  e. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

 1. TuinMani voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 2. TuinMani staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

 3. TuinMani staat in voor de soortechtheid van de geleverde planten en ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van door haar te leveren aarde, compost, zand, grind e.d.

 4. Vanwege de seizoengebondenheid en de omloopsnelheid van/de snelheid waarmee het assortiment wijzigt, kan TuinMani niet garanderen dat nabestelling van zaken mogelijk is of nabestelde zaken qua kleur, uitvoering e.d. identiek zijn aan de voorgaande levering(en).

 5. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert TuinMani zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de door TuinMani geleverde zaken/voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. TuinMani informeert de wederpartij hierover.

 6. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert TuinMani alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

 7. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.

 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 9. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt TuinMani – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

 10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van TuinMani. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door TuinMani gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt TuinMani geen enkele aansprakelijkheid.

 2. TuinMani is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van TuinMani voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

 4. Indien TuinMani aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door TuinMani gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.

 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij TuinMani hiervoor aanspreken.

 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

 7. Indien TuinMani haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is TuinMani niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

 8. Als de wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is TuinMani verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.

 9. TuinMani is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.

 10. TuinMani is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van de bodem, grond of teelaarde, indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van deze grond, bodem of teelaarde.

 11. De wederpartij vrijwaart TuinMani voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien TuinMani de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WIBON verplichte KLIC/graafmelding tijdig bij het Kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten/netwerken ontstaat.

 12. Bij vuurwerkproducten is TuinMani niet aansprakelijk – en kan de wederpartij geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan doordat de wederpartij het vuurwerk op een andere manier heeft gebruikt dan zoals aangegeven op de verpakking of anderszins verkeerd heeft gebruikt. Onder “verkeerd gebruik” wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan het vuurwerk afsteken in voor vuurwerk slechte weersomstandigheden (zoals mist, erge droogte, harde wind etc.) en het vuurwerk afsteken binnen een gebouw (tenzij op de verpakking wordt aangegeven dat dit veilig kan).

 13. TuinMani is verder niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie of (gegarandeerde) levensduur – indien de schade is ontstaan door:
  a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens TuinMani verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhouds- of verzorgingsvoorschriften e.d.;
  b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud/verzorging van de zaken;
  c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan TuinMani verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  e. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, bijvoorbeeld blootstelling aan nachtvorst bij zomerbloeiers;
  f. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat TuinMani adviseerde en/of gebruikelijk is;
  g. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TuinMani.

 14. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart TuinMani uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.

 15. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van TuinMani of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal TuinMani de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 17: Betaling

 1. TuinMani mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.

 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, moet betaling direct bij levering/oplevering plaatsvinden.

 3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur overeenkomen, moet betaling binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn plaatsvinden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of – in tegenstelling tot wat partijen hebben afgesproken – betaling niet direct bij levering/oplevering heeft plaatsgevonden, is de wederpartij aan TuinMani een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag TuinMani bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

 7. TuinMani geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag TuinMani de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

 9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag TuinMani de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft TuinMani eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

 10. Ontvangen betalingen brengt TuinMani eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 11. De wederpartij mag de vorderingen van TuinMani niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op TuinMani heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van TuinMani totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

 4. De wederpartij informeert TuinMani direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van TuinMani.

 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft TuinMani op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of TuinMani een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen TuinMani en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van TuinMani op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. TuinMani mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of TuinMani, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht van TuinMani wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van TuinMani, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij TuinMani: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van TuinMani of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, tijdelijke terreinomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, te late levering door de leverancier van TuinMani e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen en problemen bij de (op)levering of voorraad ontstaan door plantenziekten e.d.

 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens TuinMani tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4 en de annuleringsregeling voor vuurwerk zoals bedoeld in artikel 5.

 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag TuinMani van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van TuinMani en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

 3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag TuinMani de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.

 4. De wederpartij vrijwaart TuinMani voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

 5. TuinMani mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

 6. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en (voorbereidende) werkzaamheden per direct opeisbaar en mag TuinMani deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door TuinMani zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

 7. Kosten die voor TuinMani voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag TuinMani de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van TuinMani, maar TuinMani behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

 4. Ongeacht de keuze van TuinMani, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan TuinMani.

 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag TuinMani er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Inspiratie van onze klanten

Neem ee nkijkje in de tuin van onze klanten en laat je inspireren! Gebruik #tuinmani of tag @tuinmani op Instagram of Facebook om anderen te inspireren en wie weet wordt jouw tuin getoond in ons portfolio!

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

0570 - 590 712
Locatie Deventer
Maandag: 13:00 -17:00 uur

Di t/m Vr: 09:00 - 17:00 uur

Zaterdag 09:00 - 16:00 uur
055 - 720 0155
Locatie Apeldoorn
Dinsdag t/m vrijdag
09:00 en 17:00 uur

Zaterdag: 9:00 -16:00 uur
deventer@tuinmani.nl
Locatie Deventer
apeldoorn@tuinmani.nl
Locatie Apeldoorn
Doorgaans ontvangt u binnen 1 werkdag een reactie van ons.
BERICHT STUREN
U kunt beide filialen ook bereiken door ons een bericht te sturen via het contactformulier op onze website!

Bedrijfsgegevens

TuinMani Deventer
Revalstraat 7
7418 BJ, Deventer
TuinMani Apeldoorn
Kayersdijk 95
7332 AM, Apeldoorn
KVK: 89854748
BTW: btw_id

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over acties en inspiratie voor uw tuin.